Khảo sát địa hình Tà :Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV được Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt thực hiện năm 2021.

Kết quả thực hiện khảo sát

Khảo sát địa hình Tà Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Tà Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Tà Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Tà Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Tà Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Tà Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV

Mục đích khảo sát phục vụ thiết kế

Khảo sát địa hình Tà :Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Tà :Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV

Thiết bị khảo sát

  1. Flycam Phantom 4 V2 PPK
  2. Thiết bị máy thu GNSS RTK Hi Target
  3. Các thiết bị khác

Nội dung khảo sát

Khảo sát địa hình Tà :Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Tà :Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
  1. Đo đạc hiện trạng cao độ thành lập bản đồ địa hình 1/500.
  2. Bay chụp ảnh trực giao toàn bộ dự án
  3. Thành lập mô hình độ cao số DSM và ảnh 3D phục vụ thiết kế quy hoạch.

Khách hàng: bảo mật

Một số hình ảnh khảo sát địa hình Tà Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận

Khảo sát địa hình Tà :Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Tà :Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Tà :Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Tà :Pứa Mê Pu Đức Linh Bình Thuận và bay chụp UAV
Khảo sát địa hình Bình Thuận bằng Flycam
Khảo sát địa hình Bình Thuận bằng Flycam

XEM THÊM  KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH VÀ BAY CHỤP 3D BẰNG DRONE TẠI BẢO LỘC LÂM ĐỒNG