ĐO ĐẠC ĐỊNH VỊ CHÔN TRỤ GÓC RANH ĐẤT

Định vị phân lô dự án nhà ở

Tư vấn cắm mốc ranh dự án nhà ở theo bản đồ phân lô tổng thể 1/500 phục vụ công tác bàn giao ranh đất cho người mua.

Lập hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch trình Ủy ban Nhân dân quận, huyện phê duyệt. Cắm mốc ranh chỉ giới đường đỏ, ranh giao thông, ranh vùng cấm xây dựng theo thông tư 10/2016/TT-BXD. Áp dụng các khu vực đã có quy hoạch 1/2000 hoặc 1/500.

Tư vấn cắm mốc ranh quy hoạch và lập hồ sơ cắm mốc ranh.

Đo đạc định vị cắm mốc ranh thửa đất phục vụ bàn giao ranh đất và bàn giao thi công xây dựng

Đo đạc xác định vị trí khu đất theo sổ hồng đã cấp (mới hoặc cũ). Đo đạc cắm mốc thi công xây dựng nhà ở, xây tường rào bảo vệ ranh đất. Định vị vị trí thửa đất phục vụ tìm kiếm thửa đất tại thực địa.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khoảng cách các mốc giới cắm ngoài thực địa

Khoảng cách giữa các mốc giới từ 30 mét trở lên tùy thuộc vào địa hình địa mạo khu vực cắm mốc và phải đảm bảo yêu cầu quản lý về ranh giới và cao độ. Trường hp Khoảng cách giữa các mốc giới nhỏ hơn 30 mét thì phải giải trình trong thuyết minh của hồ sơ cắm mốc giới.

Điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa

Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phải có đủ Điều kiện, năng lực về hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.