Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt cung cấp dịch vụ đo đạc và cắm mốc ranh đất Bình Chánh TPHCM

Mục đích đo đạc lại hiện trạng của 3 khu đất, anh ranh GCN và định vị cắm mốc ranh

Qua quá trình đo đạc phát hiện có biến động ranh đất và tiến hành ký giáp ranh và cắm mốc ranh theo hiện trạng

Hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh

Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc và cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc và cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc cắm mốc ranh đất Bình Chánh
Một số hình ảnh đo đạc và cắm mốc ranh đất Bình Chánh