Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt Đo đạc địa chính cắm mốc Long Trường quận 9 nay là thành phố Thủ Đức.

Mục đích đo đạc địa chính

Cắm mốc ranh giữ đất và kiểm tra sự chồng lấn ranh đất.

Địa điểm: phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Thiết bị đo đạc là máy toàn đạc điện tử Leica 1101.

Một số hình ảnh đo đạc thực địa

Đo đạc địa chính cắm mốc Long Trường quận 9
Đo đạc địa chính cắm mốc Long Trường quận 9
Đo đạc địa chính cắm mốc Long Trường quận 9
Đo đạc địa chính cắm mốc Long Trường quận 9
Đo đạc địa chính cắm mốc Long Trường quận 9
Đo đạc địa chính cắm mốc Long Trường quận 9