Quy hoạch sử dụng đất là gì? Tất cả những gì bạn cần biết

Quy hoạch sử dụng đất là gì? Nguyên tắc, căn cứ và nội dung lập từng loại quy hoạch sử dụng đất sẽ khác nhau. Chính bởi vậy rất ít người có thể hiểu rõ và hiểu sâu về vấn đề này. Tuy nhiên nó lại là chủ đề được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và muốn biết.

XEM THÊM đo đạc khảo sát địa hình flycam lập quy hoạch 1/2000 0963951375

Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Xem thêm: Quy hoạch đô thị là gì?

Đo Vẽ Nhanh sẽ cung cấp tới bạn các nội dung chính về quy hoạch sử dụng đất:

XEM THÊM ĐẤT QUY HOẠCH LÀ GÌ?

Khái niệm quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất là gì?
Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì:

– Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định

Như vậy, nếu bạn thắc mắc quy hoạch sử dụng đất là gì thì có hiểu như sau:

 • Quy hoạch sử dụng đất là việc lên kế hoạch, định hướng sử dụng đất tại địa phương theo từng mục đích, từng thời kỳ cho một khoảng thời gian nhất định.
 • Mục đích của quy hoạch là để xuất các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo sử dụng quỹ đất hiệu quả, là căn cứ để Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 

Hệ thống quy hoạch sử dụng đất

Khoản 1 Điều 36 Luật đất đai quy định quy hoạch sử dụng đất bao gồm:

 • Quy hoạch sử dụng đất quốc gia;
 • Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;
 • Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng;
 • Quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Đối với cấp tỉnh, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện là một nội dung của quy hoạch tỉnh.

Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất

Khoản 1 Điều 37 Luật đất đai quy định thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm.

Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất là gì?

Lập quy hoạch sử dụng đất theo nguyên tắc, đảm bảo tính đặc thù, liên kết vùng miền
Lập quy hoạch sử dụng đất theo nguyên tắc, đảm bảo tính đặc thù, liên kết vùng miền

Khoản 1 Điều 35 Luật đất đai, quy định nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

 • Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã;
 • Bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;
 • Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;
 • Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu;
 • Nội dung phân bổ và sử dụng đất trong quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Lập quy định sử dụng đất cụ thể cho từng cấp

Trong quá trình tìm hiểu quy hoạch sử dụng đất là gì, bạn cũng sẽ gặp một số khái niệm như quy hoạch sử dụng đất quốc gia, cấp huyện,… 

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Khoản 1 Điều 38 Luật đất đai, căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm các căn cứ theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:

 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội;
 • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước;
 • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và của cấp tỉnh.

Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Xem thêm: Quy hoạch 1/2000 là gì? Đất thuộc quy hoạch có thể xây dựng?

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

– Điều 40 Luật đất đai, quy định căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

 • Quy hoạch tỉnh;
 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ trước;
 • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã;
 • Định mức sử dụng đất;
 • Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.

– Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

 • Định hướng sử dụng đất 10 năm;
 • Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch tỉnh phân bổ cho cấp huyện và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã;
 • Xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị hành chính cấp xã;
 • Xác định diện tích các loại đất đã xác định tại điểm b khoản này đến từng đơn vị hành chính cấp xã;
 • Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; đối với khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật này thì thể hiện chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã;
 • Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh

– Điều 41 Luật đất đai quy định về căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh bao gồm căn cứ theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:

 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội;
 • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ trước;
 • Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, an ninh;
 • Định mức sử dụng đất.

– Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Xem thêm: Đất quy hoạch là gì và những lưu ý cần quan tâm

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong trường hợp cần thiết
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong trường hợp cần thiết

Điều 35 Luật đất đai, quy định về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

– Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

– Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây:

 • Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất;
 • Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất;
 • Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

– Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

– Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một phần của quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt. Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất là một phần của kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt.

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các điều 42, 43, 44 và 48 của Luật này.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp đó.

Như vậy là Đo Vẽ Nhanh đã cung cấp tới bạn quy hoạch sử dụng đất là gì và các nội dung trọng tâm. Bên cạnh việc cung cấp các thông tin hữu ích về địa chính, địa hình, bất động sản… chúng tôi còn là đơn vị tư vấn pháp lý, đo đạc, khảo sát nhà đất uy tín, chất lượng. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào, hãy liên hệ ngay Đo Vẽ Nhanh để nhận được mức giá hấp dẫn nhé!

CÔNG TY TNHH HỢP NHẤT BÁCH VIỆT

 • Trụ sở chính: 369/16 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Tp. Thủ Đức, TPHCM
 • Hotline: 0963951375
 • Email: viet@bachvietunited.com